daržininkas

daržininkas
2 dar̃žininkas (-inykas Nmč), -ė smob. (1), daržiniñkas (2); R 1. kas prižiūri daržą ar sodą: Jis buvo daržininkas J.Jabl. Dar̃žinykas (daržinỹkas) sakė, kad augs Mrp. Tojė merga didžiausia daržiniñkė, t. y. turi visokių žolių savo daržely J. Grėblelis geležinis daržinykų SD65. Kvietkų dar̃žininkas KI249. Vyno dar̃žininkas KII345. Kunigas Simonas, buklus daržininkas, uždiegė gerais medžiais klioštariaus daržą M.Valanč. Kol vaisius yra ant medžiu, yra daržinyko darbu saugoti jį kaip galint nuo vabalų S.Dauk. Kur karalius, o kur daržinykas MP340. Didesnis yra vargas ir rūpesčiavimas daržinỹkų aplinkui vynyčią DP603. ^ Kada matei, kad ožys būtų daržininku? Sln. 2. mažažemis, sklypininkas: Kurs turi trobą su daržu be lauko, tas daržiniñkas J. Gana jau gana – tu imsi dar̃žinyko dukterį! Dkš. Daržininkų dauguma neturėjo darbinių gyvulių ir tegalėjo eiti tik pėstinį lažą .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • daržininkas — 1 daržininkas sm. zool. sodinė starta (Emberiza hortulana): Daržininkas veisias didžioje Europos dalyje Blv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • daržininkas — dar̃žininkas, dar̃žininkė dkt. Dar̃žininkai augi̇̀na ir prižiū̃ri įvairių̃ rūšių daržóves, grybùs, gėlès, dekoratyviùs áugalus ir krūmus …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • daigūnis — daigūnìs, iẽs sm. (3b) NdŽ daržininkas, sodininkas: [Vaisiaus] įvairus naudojimas yra darbu neb daržininko, arba daigūnies, bet gaspadoriaus S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • daržėjas — sm. daržininkas, sodininkas: Genėjimas medžių karlinių yra supainiotu guviu veikalu, rodančiu talentą gebančio daržėjo S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ieškinėti — ieškinėti, ėja, ėjo J, K iter. dem. ieškoti 1: Nebijok, netylės, jau dabar ieškinėja Sdk. Jo pagalbos visi ieškinėja KN30. Daržininkas lysves kasinėjo teip rūpestingai, lyg tarytumei pinigų ieškinėjo Blv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kumetis — kùmetis, ė (sl. къмeть) smob. (1) K, JI204, kumetỹs, ė̃ (3b) Plk, Kv; R, MŽ287 1. dvarininko samdomas valstietis, dirbantis už butą ir atlyginimą natūra: Žiūri, kaip urėdas dalija kumečiams margius pjauti Žem. Kùmetis yra bernas dvariškis,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kylininkas — ×kỹlininkas, ė ( nỹkas) smob. (1) kuris gyvena krašte lauko, smailiame sklype, daržininkas: Kas čia mūs per kaimas, beveik visi kỹlinykai, nė jokio turtingesnio ūkinyko nėr Brt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mėgėjas — mėgėjas, a smob. (1) 1. kas ką mėgsta: Pats Kasparas nebuvo grybų mėgėjas P.Cvir. Daug bičių sunaikina įvairūs bičių mėgėjai: paukščiai, varlės, rupūžės, driežai, ežiai ir kiti J.Krišč. Žuvies jis didelis mėgėjas Rm. | Ans mėgė[ja]s y[ra] žvejoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tinginys — 2 tinginỹs, ė̃ smob. (3a) K, I, Rtr, Š, FrnW, DŽ, NdŽ, KŽ, LzŽ; SD28,453, H174, R, MŽ, N, L, LL112, M kas tingi, nenori dirbti, nieko veikti: Patingu, tinginiu stojuos SD171. Diena būtoji, valanda nutęstoji tìnginiui malona J. Ak, koks tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vinogradas — ×vinogrãdas (l. winograd) sm. (2) 1. NdŽ žr. vynuogė. 2. vyno daržininkas: Ir klausės žydų, kumet ateis ponas tos vynyčios, ką padarys aniems vinogradams? ŽCh95 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”